Vil ha økt bruk av naturgass i Norge

20.11.2013 11:47:00

Industri Energi ber i eget brev om at regjeringen umiddelbart utreder og utvikler en norsk handelsplass for naturgass, av samme type som allerede finnes i europeiske land det er naturlig å sammenligne oss med.

For mer informasjon

Bilde mangler
Det vises i brevet Olje- og energiminister Tord Lien og Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sendt i dag til forslag fremmet i Stortinget tidligere i år av FrP og Høyre:

Representantforslag om å etablere en markedsplass for gass i Norge (Dokument 8:119 S (2012-2013). Forslaget var basert på en utredning utført for forskningsprogrammet Gassmaks (NFR).

En oppdatert utredning fra juni 2013 viser konkret hvordan en slik markedsplass kan etableres og fungere. Denne er tilgjengelig på NFRs nettsider.

En fungerende markedsplass for omsetning av naturgass, kombinert med godt utbygd infrastruktur for distribusjon av naturgass som LNG, vil øke mulighetene for transportsektor, industri og forbrukere til å øke bruken av naturgass innenlands betydelig, med positive effekter både økonomisk og miljømessig.

Foto: Foto: AEHIndustri Energi deltok 25. oktober i et eget møte med Olje- og energiminister Tord Lien som ministeren hadde invitert til om prising av naturgass. Industri Energi fulgte opp møtet kort tid etter med et eget brev til ministeren med 10 konkrete forslag for å etablere et marked med fornuftig gasspris i Norge:

1. Økt tilgjengelighet av naturgass gjennom utbygging av infrastruktur for LNG. Tilgjengelighet av naturgass er en fundamental forutsetning for at et marked kan utvikles og fungere. (Ny LNG-infrastruktur er også nødvendig ut fra IMO-krav i maritim sektor, og denne saken vil bli fulgt opp i et eget brev.)

2. Etablering av en markedsplass for naturgass(HUB), slik det er gjort i andre europeiske land. Dette er nødvendig også ut fra EU-krav. EUs gassdirektiv(er) skal gjelde i Norge fra 10.4.2014. (Også denne saken vil vi komme tilbake til i eget brev.)

3. Reduksjon av tariffene i eksisterende rørsystemer fører til økte gasspriser i Norge, og bør ikke gjennomføres.

4. Det europeiske gassmarkedet er under prispress nedover pga stor tilførsel av gass både over land og som LNG. Norsk gass er allerede 95 % eksponert for det europeiske markedet, gjennom etablerte rørledninger. Ny eksportkapasitet bør derfor i hovedsak utvikles som nye LNG-anlegg. Dette gjelder i særlig grad i nordområdene.

5. Alle nye LNG-anlegg må ha muligheter for eksport av små volumer på skip til regionale/lokale formål. Dette er i dag ikke mulig på Melkøya-anlegget, noe som det må gjøres noe med.

6. Tilgang til naturgass på andre steder enn på ilandføringsstedene vil i all hovedsak måtte skje som LNG. Forskning på småskala produksjon og på infrastruktur/distribusjon for LNG bør derfor prioriteres.
7. Det bør vurderes om det forskningsmessige ansvaret for LNG bør overføres fra PETROMAKS 2 (under OED) til GASSMAKS (under NHD), etter som gass som LNG og LNG-infrastruktur i stor grad vil være grunnlaget for industriell bruk av naturgass i Norge.

8. Organiseringen av omsetning av naturgass innenlands bør gjennomgås. NOX-fondet har uttalt at det norske markedet for LNG lider under å være underlagt «regionale monopoler» som hemmer utviklingen innen overgang til mere miljøvennlig drivstoff.

9. Det bør analyseres hvilke effekter et fungerende marked for naturgass vil ha for å redusere bruken av tunge fyringsoljer, både i industrien og i energiforsyningen i f.eks offentlige bygg. Dokumenterte positive miljøeffekter av økt bruk av naturgass vil bidra til utvikling av markedet for naturgass.
 
10. Det bør iverksettes en egen satsning på bruk av naturgass for å utnytte de betydelige norske mineralressursene.