Snakker vi egentlig om stor uenighet?

28.01.2014 13:23:00

Det kan virke som det er brann i rosenes leir når det gjelder tariffrevisjonen 2014 og spørsmålet om pensjon. LO forbundene virker å være delt i spørsmålet om pensjon skal bringes sterkt inn i årets forhandlinger. Er nå denne uenigheten stå stor som mediene ønsker å framstille den? Og hva slags pensjonsordning er det LO brenner for?

For mer informasjon

Bilde mangler
Kommentarartikkel av Tom Torstensen, spesialrådgiver Industri Energi. Foto: Arild Theimann

LO har lenge ønsket å få en bedre pensjonsordning etablert. Dette signaliserte LO ledelsen allerede sommeren 2012. Når NHO er raskt ute med å blånekte for at pensjons skal være tema under årets hovedrevisjon, forbauser det neppe noen. Men så leser vi at Fellesforbundet, som er en stor aktør i LO familien, helst vil vente med å løfte pensjonsspørsmålet inn i forhandlingen. Det vil derimot ikke forbundene Handel & Kontor og El&IT. De vil ta saken opp i år.

I et innlegg i frifagbevegelse.no den 14. januar sier LO-nestleder Tor-Arne Solbakken at det kommuniseres godt rundt saken internt i LO og sitat: “det pågår en posisjonering der man prøver å påvirke de prosessene som foregår i Fellesforbundet fra de andre forbundenes side. For det som Fellesforbundet til syvende og sist vedtar på forbundsstyremøtet i januar, er selvfølgelig viktig. Det er det største forbundet i privat sektor og i NHO-området”.

I skrivende stund er det vanskelig å spå utfallet av den interne debatten i LO-systemet. Det ble avholdt møte i LOs inntektspolitiske utvalg 20. januar. De vil levere en innstilling, hvor også spørsmålet om pensjon inngår. Men det er først etter møtet ii LOs representantskap 18. februar at de endelige avgjørelser er klare. Fasit kan lett bli at LO vil være sterkt samordnet i sitt endelige valg. Og jeg tør gjette på at det bli gjort vedtak som ventelig vil forbause mediene en smule. Eksempelvis Fellesforbundets utspill om etablering av pensjonskasse.

Ellers bør det også nevnes at spørsmålet om Avtalefestet pensjon (AFP) har vært nevnt av flere. Som kjent skjer det en evaluering av pensjonsreformen i 2017, hvor også AFP vil være tema. Det er greit å være forberedt.

To spor i forhandlingene
LO-leder Gerd Kristiansen har antydet at det kan bli aktuelt med to spor i oppgjøret. Da kan LO og NHO forhandle om pensjon først, så kan forbundene forhandle om øvrige tariffspørsmål forbundsvist. LO har allerede flagget at de vil kjempe for lik pensjon for kvinner og menn. Som nevnt avviser NHO å forhandle om noe som helst vedrørende pensjon under tariffrevisjonen. Vi må uansett ta et foreløpig forbehold om endelig oppgjørsform og innretning på kravene i årets oppgjør.

Pensjonsendringer som har skremt folk i det ganske land
Svært mange har i de senere år opplevd, nær sagt tvangsmessig, å få sin pensjonsordning endret. Fra en ytelsesbasert ordning til en innskuddsbasert ordning. Jeg har ennå til gode å få se en innskuddsbasert ordning som er like god som en ytelsesbasert. Verken med hensyn til ytelser eller risiko for arbeidstaker. Bedriftene har til gjengjeld tjent på dette gjennom lavere kostnader og det de betegner som større forutsigbarhet.

Hva er det LO vil?
Ett av LOs mål er å få hybridpensjon. Og de ønsker å få ordningen tariffestet. Hybridpensjon kombinerer innskuddsordning med ytelsesordning. En slik ordning ble foreslått av Banklovkommisjonen og så ble den vedtatt av Stortinget før jul i 2013.

Hva er en hybridpensjon?
Det er skissert to varianter av hybridpensjon. Begge ordningene gir en større trygghet for arbeidstakernes pensjon med mindre risiko og mindre belastning for bedriftene. Her kan man altså slå to fluer i en smekk. Imidlertid er det som nevnt to varianter. For begge varianter kan det utformes hybridordninger der foretaket har lav risiko ved at premien fastsettes år for år og det er ingen videre forpliktelser enn de årlige premiene.
 
«Hybridordning I»: Arbeidstaker har avkastningsrisiko, og reguleringen av rettighetene avhenger dermed av den avkastningen som forvaltningen gir.

«Hybridordning II»: Risikoen kan deles mellom foretaket og arbeidstaker (varierende premier og avkastningsrisiko). Pensjonsleverandørene har i tillegg avkastningsrisiko dersom ordningen er tilordnet en garantert rente, samt risiko for langt liv ved livslange ytelser.
 
Tabell I
Risikofordeling i tjenestepensjonsordninger etter dagens lovverk; innskuddspensjon (IP), ytelsespensjon (YP), engangsbetalt alderspensjon (EA); og alternative, hybride tjenestepensjonsordninger (H I og H II).
Kilde: Finansdepartementet NOU 2009:13


Foretak

 

Arbeidstaker

Pensjonsleverandør

IP

Forutsigbar premie, lav risiko.

Avkastningsrisiko.

Ingen.

YP

Premierisiko, tilført avkastning utover rentegaranti, lønnsvekst.

Forutsigbare ytelser, lav risiko.

Avkastningsrisiko for garantert rente både årlig og på sikt, langt liv-risiko.

EA

Forutsigbar premie, lav risiko.

Avkastningsrisiko, evt. over garantert rente.

Avkastningsrisiko hvis garantert rente både årlig og på sikt, langt liv-risiko.

H I

Forutsigbar premie, lav risiko.

Avkastningsrisiko over garantert rente.

Avkastningsrisiko hvis garantert rente både årlig og på sikt, langt liv-risiko.

H II

Delt risiko.

Delt risiko.

Avkastningsrisiko hvis garantert rente både årlig og på sikt, langt liv-risiko.
Tabell II
Likheter og forskjeller mellom tjenestepensjonsordninger etter dagens lovverk; innskuddspensjon (IP), ytelsespensjon (YP), engangsbetalt alderspensjon (EA); og alternative, hybride tjenestepensjons-ordninger (H I og H II).
Kilde: Finansdepartementet NOU 2009:13


 

IP

YP

EA

H I

H II

Premie

Andel av lønn

Etter ytelse

Andel av lønn

Etter ytelse, fast

Etter ytelse, kan variere

Ytelse

Etter avkastning

Definert

Gitt av premie

Definert

Definert

Opptjening

Alle år

Angitt antall år

Alle år

Alle år

Alle år

Overskudd

Arbeidstaker

Foretak

Arbeidstaker

Arbeidstaker

Arbeidstaker

Regulering

Bare avkastning

Garantert

Bare avkastning

Bare avkastning

Avkastning og evt. reg.premie

Avk.risiko

Arbeidstaker

Pensjonslev.

Pensjonslev.

Pensjonslev.

Arbeidstaker

Dødelighetsarv

Nei

Ja

Ja

Ja

Ja

Regnskapsføring

Innskudd

Ytelse

Ytelse

Innskudd/ytelse

Ytelse

 
 
 
Jeg mener det er særs viktig at tillitsvalgte og medlemmer i LO-forbundene engasjerer seg i denne saken. Hva som blir vedtak i forhold til årets hovedrevisjon vil bety mye for pensjonsløpet videre.
 
Tom Thorstensen, Industri Energi