Protesterer mot svekket sikkerhets- og beredskapssopplæring offshore

14.03.2014 11:10:00

Samarbeidskomiteen for Industri Energi sine klubber og avdelinger i oljeservicebransjen (OSA) advarer sterkt mot den svekkelsen av sikkerhets- og beredskapstreningen som i dag finner sted på norsk sokkel.

For mer informasjon

Bilde mangler
Uttalelse fra OSA Samarbeidskomité:

Utvinningen av olje og gass på norsk sokkel drives i dag med ambisjon om å være verdensledende på HMS. Dette er uttalt av det norske storting. Dessverre har arbeidsgiverforeningen Norsk olje og gass via Nettverk for sikkerhets- og beredskapsopplæring (NSOB) tatt initiativet til en reduksjon av beredskapstreningen for arbeidstakere som er en del av brann-, livbåt og Mann-over-bord beredskapen i Nordsjøen.

Arbeidsgiverne har også svekket kravene til repetisjon av grunnleggende sikkerhetskurs for mannskaper som ikke arbeider i fast offshore rotasjon og bidratt til å svekke sikkerhetsstandarden offshore ved å sidestille sikkerhetsopplæring fra andre land rundt Nordsjøen med norsk sikkerhetsopplæring.

Disse endringene som Norsk Olje og Gass har gått i bresjen for bygger verken på dokumenterte fakta eller gode prosesser sammen med arbeidstakerorganisasjonene. Det er derfor betimelig å stille spørsmål ved om den eneste årsaken til gjennomførte endringer og foreslåtte endringer er av økonomisk art.

Forbundene i NSOB har gjentatte ganger advart mot endringene og forsøkt å få en faktabasert gjennomgang av sikkerhets og beredskapsopplæringen. Når forbundene føler at de ikke blir lyttet til eller hensyntatt har de nå gått til det alvorlige skritt å trekke seg fra trepartssamarbeidet og bedt Petroleumstilsynet (Ptil) ta ansvaret for sikkerhet og beredskapsopplæringen. Dette er et meget alvorlig signal som må hensyntas av myndighetene.

På bakgrunn av dette vil OSA Samarbeidskomité kreve følgende:

- Ptil må ta over ansvaret for sikkerhets og beredskapsopplæringen fra Norsk Olje og Gass og trepartssamarbeidet revitaliseres.

- Endringene som ble innført 13. januar 2014 må reverseres og foreslåtte endringer skrinlegges.

- Det startes et eget uavhengig forskningsprosjekt som ser på dagens sikkerhets og beredskapsopplæring og som kommer med anbefalinger for å styrke dagens trening slik at man fortsetter å videreutvikle en høy sikkerhetsstandard på norsk sokkel.

Kjell Vestly, Leder OSA Samarbeidskomité