Nytt mageplask for Lederne

18.06.2014 15:03:00

Etter å ha gått til Riksmeklingsmannen for få innfridd kravet sitt om pensjon på sokkeloverenskomsten, har de nå godtatt det samme som Industri Energi. Ledernes fremferd er naiv, og ethvert forsøk på å fremstille resultatet som bedre enn hva vi har fått til – er et rent spill for galleriet.

For mer informasjon

Bilde mangler
Torpedering av våre krav
I fjor hadde de også en såkalt tenkepause, før de etter intern dramatikk kom tilbake og skrev under på det samme som oss og Safe.

Det mest dramatiske var imidlertid det som skjedde i Rikslønnsnemnda for to år siden. Da torpederte de pensjonskravet de hadde streiket for sammen med oss, slik at vi sto uten noe som helst pensjonsresultat. Rikslønnsnemnda avviste da kravet med følgende begrunnelse:

”Sa° vidt nemndas flertall kan se, var det under meklingen ingen uenighet mellom de tre organisasjonene pa° arbeidstakersiden vedrørende pensjonsspørsmålet. Under nemndsforhandlingen for Rikslønnsnemnda har imidlertid Lederne ”lagt sitt eget løp” med krav om tariffestet pensjonsrett – og ogsa° prosedert pa° at den disponering av OSO-fondet som Industri Energi og SAFE har fremsatt krav om, er direkte lovstridig, i det det blant annet er gjort gjeldende at man da står overfor forsikringsvirksomhet”.

Naivt
Skjedde det så ingenting under denne siste meklingsrunden i år? Joda det gjør det alltid. Lederne fikk inn denne teksten under overskriften “utvalg”: "Det vises til brev 18. Juni fra Norsk Olje og Gass vedrørende eldre arbeidstakere på sokkelen.” I brevet står:

“Ved flere anledninger har fagforeninger pekt på at det er særlige utfordringer knyttet til eldre arbeidstakere på sokkelen. På dette grunnlag inviterer vi til utvalgsarbeid der vi utreder nevnte forhold.
Intensjonen er at det nedsettes en styringsgruppe der de interesserte og berørte organisasjonene er representert.

Mandatet for arbeidet avklares nærmere av alle partene i fellesskap ved konstituering av utvalget. Vi tenker oss bruk av ekstern ekspertise og sekretariat. Arbeidet bør knyttes opp mot gjeldende IA-avtale og vi tar sikte på å avgi rapport innen august 2015. Arbeidet vil primært bli finansiert av Norsk olje og Gass.”

Lederne kunne like godt sendt brev til Norsk olje og gass og invitert dem til å diskutere eldre arbeidstakere. Betydningen er presis den samme. Problemet er jo ikke at Norsk olje og gass er uvillige til å diskutere, men at de er uvillig til å gjøre de endringer vi ønsker. Lederne selv skriver “forpliktende utvalgsarbeid” på sine nettsider, men i realiteten betyr de lite annet enn at de forplikter seg til uforpliktende samtaler. Og om Lederne oppfatter uforpliktende samtaler med arbeidsgiveren som en løsning på de problemene de gikk til mekling med, ja da er naivitet det rette ordet.

IA?
Jeg noterer meg for øvrig at samtalene skal ha utgangspunkt i IA-avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv, men hva det har med pensjon å gjøre, forstår ikke jeg. IA-avtalen handler om å skape et arbeidsliv med plass til alle som kan og vil arbeide.

Dette er lite annet en et nytt kapittel i boken om Ledernes gjentatte spill for galleriet.

Leif Sande
Forbundsleder
Industri Energi