Endringer i ferieloven fra 1.juli 2014

30.06.2014 22:53:00

Fra og med 1. juli trer endringer i ferieloven i kraft. De viktigste endringene er utvidelse av retten til å utsette ferie ved sykdom, og at retten til å ta ut feriedager i penger opphører.

For mer informasjon

Bilde mangler
Utsettelse av ferie grunnet sykdom
Etter ferieloven § 9 slik den lød pr. 30.06.14, kunne en arbeidstaker som blir helt arbeidsufør før ferien starter, kreve ferien utsatt til senere i ferieåret. For arbeidsuførhet som oppstod etter at ferien hadde begynt, kunne arbeidstaker kreve tilsvarende feriedager utsatt først etter seks virkedagers arbeidsuførhet.

Ferielovens § 9 er endret med virkning fra 1.juli 2014 slik at arbeidstaker ved arbeidsuførhet som oppstår i ferien, nå kan kreve feriedagene utsatt allerede fra første virkedag, ikke sjette som i tidligere bestemmelse.

Endringene gjelder lovbestemt ferie etter ferielovens § 5, som er henholdsvis 25 virkedager hvert ferieår, samt seks ekstra virkedager ferie for arbeidstakere over 60 år (virkedager omfatter også lørdag).

Det foretas ingen endringer i kravet til dokumentasjon av arbeidsuførheten. Det er tilstrekkelig med norsk eller utenlandsk legeerklæring.

Utbetaling av feriepenger for ferie som ikke er avviklet og overføring av ferie
Etter “gammel” ferielov kunne arbeidstaker få utbetalt feriepenger for ferie som ikke er avviklet eller overført til det påfølgende ferieår grunnet arbeidsuførhet eller foreldrepermisjon.

Endringene medfører at bestemmelsene om dette oppheves, og at det følgelig ikke lenger er adgang til en slik ordning. Ferien må tas ut i feriedager, ikke penger.

Etter “gammel” ferielov kunne arbeidstaker bare kreve å få overføre inntil 12 virkedager til det påfølgende ferieår for ferie som ikke kunne avvikles grunnet arbeidsuførhet.

Endringene medfører at begrensningene til 12 virkedager oppheves slik at arbeidstaker som på grunn av arbeidsuførhet ikke har fått avviklet lovbestemt ferie, har krav på å overføre alle feriedager til påfølgende ferieår. I følge stortingsproposisjonen gjelder dette også i de tilfeller hvor arbeidstaker har vært syk over flere år og har mye ferie til gode.

Endringene finner sted på grunn av endringer i EU-retten og Norges forpliktelser etter EØS-avtalen. Endringene gjelder ikke den tariffbestemte ferien.