Tapte ikke sak mot Rowan

07.07.2014 20:31:40

Offshore.no skriver at Industri Energi har tapt en sak mot Rowan vedrørende ulovlig innleid personell på Riggen Rowan Norway.
- Dette gir et unyansert bilde av saken, sier forbundssekretær Fraser Knox i Industri Energi.

For mer informasjon

Bilde mangler
Industri Energi tok ut søksmål med påstand om at de arbeidstakerne som var utleid fra bemanningsforetaket Rowan Services UK og Rowan Drilling UK var ulovlig innleid til Rowan Norway Ltd.

- Arbeidstakerne var utleid fra et selskap hvis formål var utleie av personell og hadde dermed ingen trygg og forutsigbar arbeidssituasjon. Det var enighet mellom partene om at arbeidstakerne utfører alminnelige løpende og faste driftsoppgaver som ikke skal løses ved innleie. Spørsmålet for retten var om disse var innleid fra et bemanningsforetak, sier Knox.

Industri Energi anførte at Rowan Services UK var et bemanningsforetak og at de ansatte ikke hadde en reell fast ansettelse.

Ble ikke informert
Rowan opplyste under hovedforhandlingen at de ansatte det gjaldt ikke lenger var ansatt i Rowan UK services Ltd på Cayman Islands, men i driftsselskapet Rowan Drilling Uk, i Aberdeen. Ansettelsesforholdet var overført tre uker før hovedforhandling.

-De ansatte var ikke informert om dette, heller ikke tillitsvalgte eller forbundet, sier Knox.

Stavanger tingrett la til grunn at driftsselskapet i Aberdeen var den reelle arbeidsgiveren for arbeidstakerne med såkalte secondment avtaler og at Rowan Drilling UK ikke er et bemanningsforetak. Mindretallet fant at de såkalte secondment avtalene har størst likhetstrekk med innleie.

Saken bød på tvil
Saken ble avvist av Stavanger tingrett, idet flertallet fant at secondment avtalene i dette tilfellet var å anse som utstasjonering og driftsselskapet ikke ble ansett for å være et bemanningsforetak. Forbundet har da ikke søksmålskompetanse i henhold til Arbeidsmiljøloven § 17-1 (5).

- Stavanger tingrett fant imidlertid at saken bød på tvil og at forbundet hadde gode grunner for å fremme søksmålet. Tingretten idømte ikke omkostningsansvar som følge av det og partene bærer egne sakskostnader, sier Knox.

Vil følge opp arbeidsavtaler
I etterkant av dommen har Rowan opplyst arbeidstakerne om at ansettelsesforholdet er overført til Rowan Drilling UK med virkning fra 6. april.

-Industri Energi vil påse at det utstedes nye arbeidsavtaler samt at rettigheter som ansiennitet overføres, sier Knox.

-Forbundet er uenig i flere av tingrettens vurderinger, men det er med bakgrunn i overføringen til Rowan Drilling UK fra bemanningsforetaket på Cayman Island ikke grunnlag for anke, sier han.

Les saken: Denne riggen driftes ulovlig fra offshore.no