Viktig forskerbidrag i Utsira-debatten

21.08.2014 16:51:00

Artikkelen «Elektrifisering og klimapolitikk» av professor Knut Einar Rosendahl i siste nummer av tidsskriftet Samfunnsøkonomen, brøyter vei for langt mer dypere og mer nyanserte analyser enn hva vi har sett så langt i Utsira-debatten.

For mer informasjon

Rosendahl, som er professor ved Handelshøyskolen ved Norges miljø- og biovitenskapelige Universitetet på Ås gir ikke svarene, men stiller relevante spørsmål og redegjør for problemstillinger som Stortinget skulle ha utredet før beslutningen om å elektrifisere Utsira (se Pdf under for hele artikkelen).

Artikkelen er viktig, fordi hele Utsira-debatten og veien frem til beslutningen om å elektrifisere fra land til de fire olje- og gassfeltene innen 2022 har lidd under faglig svake analyser og et kobbel aktører med sterke næringsinteresser.

Klimagevinsten er høyst usikker, men som vi i Industri Energi har sagt flere ganger tidligere: kraftbransjens ønske om å selge mer strøm til høyest mulig pris, er en uomtvistelig og mektig drivkraft.

Ingen kan kritisere Energi Norge og kraftnæringen for at de maksimerer profitten; energiloven legger opp til det. Mer alvorlig er det at små kvasifaglige lobbymiljøer, altså miljøer med begrenset utredningskapasitet, tilsynelatende vektlegges mer kompetanse og mandat enn store medlemsorgansisasjoner og akademiske institusjoner.

Dette er en skummel utvikling for demokratiet men kan lett ordnes på hvis Stortinget setter krav til bedre offentlig utredninger og tredjepartsverifisering, herunder livssyklusanalyser for alle klimatiltak. At livssyklusanalyser bevisst prioriteres vekk, er ikke annet svært graverende.

I industri Energi er vi opptatt av gode beslutninger på godt grunnlag. Vi er spesielt opptatt av at utredninger som ligger til grunn for stortingsvedtak skal være uhildet og nøytrale. Dette reduserer konfliktnivået i samfunnet og gir bedre og mer rettferdige beslutninger.

Vedrørende elektrifisering har vi som enste forbund bedt om å få se hva elektrifisering og utlandskabler faktisk gjør med klima, kraftpriser, og sysselsetting. Men for døve ører.

Vi er derfor svært glade for at Knut Einar Rosendahl går igjennom prosessen og temaer som Stortinget burde ha gjennomført før man tvang igjennom elektrifisering av Utsira. 

Industri Energi er ikke imot elektrifisering, men når 15-20 milliarder kroner skal brukes, er det viktig at det fører til reelle utslippsreduksjoner globalt og at det gir varig økt sysselsetting uten for store samfunnsmessige konsekvenser.

Nå får vi inderlig håpe de ansvarlige beslutningstakere tar seg tid til å lese Rosendahls artikkel. Der er det mye de bør tenke på.
 
Geir Vollsæter, spesialrådgiver Industri Energi