Politimelder arbeidsgivere i vaskeristreiken

09.09.2014 16:10:00

Industri Energi, ved forbundsleder Leif Sande, går til politianmeldelse av Berendsen Tekstilservice AS, Stein Lier Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri og vaskeriet Nor Tekstil i Levanger for bevisst å sette liv og helse i fare ved norske sykehus, i forbindelse med den pågående vaskeristreiken.

For mer informasjon

Bilde mangler
Industri Energi anmelder vaskeriet Nor Tekstil i Levanger for å ha igangsatt en ulovlig utestengelse av sine ansatte, til tross for at disse ikke er i streik. Berendsen Tekstilservice AS og Stein Lier Hansen i Norsk Industri anmeldes for at de med viten og vilje avslår dispensasjonssøknad om fortsatt å vaske betjeningstøy til Stavanger Universitetssykehus (SUS).  

 

Skittent spill i vaskeristreiken

- Motivet for den ulovlige lockouten i Levanger er å forhindre leveranser til sykehusene i Nord-Trøndelag, sier Leif Sande, som dermed står i fare for å gå tomme for rent arbeidstøy til leger og sykepleiere

 
(foto: De ansatte som er nektet adgang til sin egen arbeidsplass, tross at de ikke er i streik).
 
Hos Berendsen Tekstilservice AS har både den lokale ledelsen og den lokale tillitsvalgte sendt sin dispensasjonssøknad lenge før streiken var et faktum.

 

Innvilget dispensasjon i helgen

Industri Energi innvilget derfor på objektivt grunnlag i helgen dispensasjonssøknaden fra Berendsen Tekstilservice i Sandnes. De ansatte møtte på arbeid til vanlig tid mandag morgen, men ble nektet å jobbe av den lokale ledelsen.

 

I et møte i Norsk Industri om formiddagen mandag 8. september avslår imidlertid Norsk Industri dispensasjonssøknaden fra Berendsen Tekstilservice AS.

 

- Dette til tross for at de vet at avslaget vil kunne sette liv og helse i fare for pasientene ved Stavanger Universitetssykehus (SUS), sier Leif Sande.

 
Fra anmeldelsen: Dispensasjonssøknaden er i tråd med Hovedavtalen hvor hovedorganisasjonene forutsetter at det på hver bedrift som tas ut i konflikt pliktes det å opprette avtaler som fastslår hvordan det skal arbeides under en konfliktsituasjon slik at fare for liv, helse og betydelig materiell skade avverges.  

 

Sykehuset bekymret

Industri Energi viser til oppslag på NRK lørdag og hos NRK Rogaland i helgen hvor ledelsen ved Stavanger Universitetssykehus (SUS) gir uttrykk for bekymring for at betjeningstøy, det vil si arbeidstøy til leger, sykesøstre og ansatte ved sykehuset ikke blir vasket. Og at dette kan utgjøre fare for liv og helse.

 

Leif Sande og Industri Energi mener at de anmeldte har plikt til å reagerer slik at liv ikke settes i fare og viser i anmeldelsene til straffelovens § 387 nr. 1,

 

§ 387. 1 Med Bøder 2 eller med Fængsel 3 indtil 3 Maaneder 4 straffes den, som undlader, uagtet det var ham muligt uden særlig Fare eller Opofrelse 5 for ham selv eller andre,

1. efter Evne at hjælpe den, der er i øiensynlig og overhængende Livsfare, 6 eller

2. gjennem betimelig Anmeldelse for vedkommende Myndighed eller paa anden Maade efter Evne at afverge Ildsvaade, Oversvømmelse, Sprængning eller lignende Ulykke, der medfører Fare for Menneskeliv.

Saafremt paa Grund af Forseelsen nogen omkommer, 8 kan Fængsel 3 indtil 6 Maaneder anvendes