Vaskeristreiken og Lier-Hansen kynisme

12.09.2014 13:11:00

Stein Lier-Hansen har de senere dager gjentatte ganger sagt at Industri Energi visste hva de gjorde og må selv ta ansvaret for at vaskeristreiken måtte løses med tvungen lønnsnemnd. Det vi dessverre ikke visste var at Norsk Industri helt kom til å se bort fra de spillereglene som gjelder mellom partene i en arbeidskonflikt og at de la opp til en kynisk strategi gjennom å nekte å ta ansvar for liv og helse. Det vet vi nå, og vi skal selvsagt for fremtiden innrette oss etter denne nye Lier-Hansen kynismen.

For mer informasjon

Bilde mangler
Grotesk og ”religiøs” fanatisme
Vårt streikeuttak kan uansett ikke forsvare Stein Lier-Hansens kyniske og kalde holdning til tredjepartsvirkningen av streiken. Når han helt konsekvent har uttalt at selv om det gikk ut over livet til pasientene ved norske sykehus, så ville han likevel aldri gå med på å innvilge en eneste dispensasjonssøknad, er dette grotesk og preget av ”religiøs” fanatisme for å stanse en lovlig arbeidskonflikt i Norge anno 2014.

Som å nekte å hjelpe et trafikkoffer
Lier-Hansens holdning kan best sammenlignes med en som ser et menneske bli overkjørt og så gjøre alt han kan for å hindre andre i å hjelpe trafikkofferet. Selv om man kan argumentere med at både sjåføren kunne styrt unna og at det er det offentlige som er mest nærliggende å hjelpe når et skadet menneske ligger skadet i veien. Det er kynisk ikke å hjelpe, og det er straffbart etter straffeloven.
Det var dette våre medlemmer opplevde da de fikk høre at sykehusene slet med å få nok rent tøy og stilte på jobbfor å avhjelpe. Arbeidsgiverne sendte dem resolutt på dør, et sted endog med begrunnelse om at det var daglig leder som satt med sertifikatene for drift og at han ikke ville bidra til å igangsette produksjonen.

Industri Energi har fulgt praksis
Hadde vi visst at vi hadde med en motpart som kynisk så bort fra menneskers liv og helse og de spillereglene vi normalt har lagt til grunn i arbeidslivet, måtte vi selvsagt ha bestrebet oss på å gi en mer presis plassoppsigelse, Vi har fulgt vanlig praksis, nedfelt i hovedavtalen, og har aldri opplevd Norsk Industri opptre slik før.

Streikeretten er begrenset
Norge har en sterkt begrenset streikerett både gjennom nasjonal lovgivning og gjennom en særegen praksis med tvungen lønnsnemnd i strid med internasjonale regler. Streik innebærer at fagforeningen sier opp arbeidsforholdet til sine medlemmer kollektivt. Dette skjer i to etapper. Først gjennom en lovbestemt oppsigelse og deretter gjennom en avtalebestemt fratredelse som bestemmer endelig hvem som går ut i streik. Etter det er gjort kan rent arbeidsrettslig ingen som har gått ut i streik gå tilbake til arbeid uten at partene er enige om det. Om dette er gyldig rent strafferettslig i situasjoner hvor liv- og helse står på spill har jeg mine tvil om, derfor har vi anmeldt Stein Lier-Hansen for brudd på straffeloven §387, som går på vår plikt til å avverge fare for liv og helse.

Forhold vil alltid oppstå i en streik
Det sier seg selv at etter en oppsigelse er gitt kan det være forhold som må dekkes opp for å unngå situasjoner som kan føre til fare for liv og helse og materiell skade. Vi kan for eksempel ha kokker som er i streik, men som blir i jobb fordi de som er i sikkerhetsbemanningen må ha mat. Når vi streiker på plattformer må vi alltid se til at noen av de som er i streik ikke reiser hjem. Plattformene kan tross alt ikke ligge ubemannet selv om det er en steik på gang. I den elektrokjemiske industrien har vi avtaler som regulerer nedstengning og organisering av streik som inngås for to år av gangen. Jeg kunne nevnt hundrevis av eksempler.

Langsiktige avtaler og dispensasjoner
De langsiktige avtalene inngås ofte der hvor det forekommer lange ned- og oppstartprosedyrer, mens mer sporadiske forhold som oppstår løser vi gjennom å gi dispensasjoner fra streiken. Også i vaskeristreiken var det dette vi la til grunn. Her er ned- og oppkjøringsprosedyrene relativ enkle, men det er behov for å kunne gi dispensasjoner i forbindelse med forhold som kan ramme liv og helse. Nesten alle vaskerier har vask for helsesektoren.

Aldri opplevd arbeidsgivere som nekter å ta liv og helse på alvor
Det var derfor laget dispensasjonssøknader ved de bedriftene som skulle ut i streik, underskrevet både av bedriftene og våre tillitsvalgte. Vi tenkte aldri i vår villeste fantasi at Norsk Industri, som har fremstått som en seriøs motpart, ville nekte å innvilge dispensasjoner som hadde som mål å hindre at liv gikk tapt. I de 40 årene jeg har vært tillitsvalgt har jeg aldri opplevd at arbeidsgivere har vært så kyniske og hatt som strategi å si nei til å ta liv og helse til tredjepart på alvor. Aldri.

Innrette oss på ny praksis
Når nå Norsk Industri helt kynisk sier at de nekter å ta liv og helse på alvor under en konflikt, vil vi selvsagt innrette oss etter dette. Plassoppsigelsene vil heretter bli foretatt på navn og/eller arbeidsdisiplin.

Lex Lier Hansen
Vi vil også måtte be om en lovendring, slik at vi som i andre land skal få muligheter til å trekke tilbake plassoppsigelser for eksempel dersom arbeidsgiver etter en oppsigelse er gitt, men før streiken, omplasserer arbeidstakere som skal streike til et arbeid som kan medføre fare for liv og helse for tredjepart når vedkommende går i streik.

Dagens regelverk har vært basert på at streik er en rett, mens partene i felleskap tar ansvar for å hindre at den medfører fare for liv og helse. Slik er det ikke lenger.Leif Sande
Forbundsleder Industri Energi