Pensjon

22.10.2014 11:01:00

For mer informasjon

Pensjon er et viktig område for oss alle. Pensjon er utsatt lønn, det er dette vi skal leve av etter et langt arbeidsliv. Forslag knyttet til pensjon skal behandles senere i dag, og som en innledning til dette vil jeg få lov til å bruke litt tid på en undersøkelse vi har gjort.
Denne undersøkelsen om pensjon blant våre medlemmer ble gjennomført i april i år, og Landsmøtet må være den rette plassen å presentere denne på, når vi nå skal lage planene for vårt arbeid de neste årene.
Undersøkelsen ble gjennomført av Sentio Research Norge AS.
Rundt halvparten av våre yrkesaktive medlemmer arbeider i en eller annen form for skift/turnus/rotasjons ordning. Denne undersøkelsen ble gjort blant de av våre medlemmer som arbeider skift som inkluderer natt- og helgearbeid i en helkontinuerlig skiftordning, på land og på sokkel, og hvordan de ser på retten til å gå i pensjon med AFP ved fylte 62 år.
Forbundet har gjennom mange år kjempet for at sliterne, de som jobber nettopp i disse ordningene som undersøkelsen viser til, skal ha en mulighet til å kunne gå av på en verdig måte, og vi har kjempet for at AFP skal være den muligheten.
La oss se på undersøkelsen og resultatene av denne:
Undersøkelsen ble foretatt gjennom telefonintervjuer, og de som ble spurt ble bedt om å svare på 4 spørsmål.
Bilde 1: Om utvalget. Til sammen 1000 personer, alle over 50 år, er spurt, fordelt på 128 kvinner og 872 menn, av disse arbeider 362 på land og 623 på sokkel. 15 personer arbeider begge plasser.
Den siste tabellen her gir en oversikt over hvilke type selskaper man arbeider i.
52 % av de spurte opplevde jobben sin som fysisk krevende, men det ble i dette spørsmålet ikke tatt hensyn til for eksempel søvnproblematikk, eller sosiale forhold som ofte påvirker skiftarbeideren
La oss så ta en titt på de viktigste resultatene:
Spørsmål 2: Når kunne du selv tenke deg å gå av med pensjon?
Dette er ganske interessant, hele 48 % sier at de kan tenke seg å gå av med pensjon ved fylte 62 år.
Det er og 16% som ønsker å gå av før fylte 62, og 14% som ønsker å slutte når de er 65.
Neste bilde: Ser man nærmere inn i tallene så viser undersøkelsen litt forskjell mellom kjønn og hvor du arbeider, men hovedtendensen er klar; de spurte ønsker å slutte når de er 62.
Spørsmål 3: Dette spørsmålet ble bare stilt til de som på forrige spørsmål svarte at de ville gå av når de ble 64 eller eldre. Dette omfattet 283 personer, og 45% av de svarte at ja, de ville gått av tidligere hvis ordningen hadde vært bedre, men likevel så har flertallet på 47% av disse bestemt seg for at de vil være i jobb noe lenger, uavhengig av om ordningen hadde vært bedre.
Spørsmål 4: Har regelendringen som gjør at du kan kombinere jobb og samtidig få ut pensjon, gjort at du har endret dine pensjonsplaner til å stå lenger i arbeid?
Vi vet at det er flere som velger for eksempel å ta ut AFP og folketrygd og fortsette i arbeid, noe dagens regler gir åpning for, men etter en kort sjekk med felleskontoret for LO/NHO ordningene, sier de at ca 50% av de som har rett til AFP tar ut denne etter fylte 62, og ca. halvparten av disse igjen fortsetter i jobb.
Dette er helt frivillig og opp til den enkelte, men når man ser hva våre medlemmer svarte gir dette et helt annet bilde (Klikk)
Hele 60% av de spurte svarte at dette ikke var viktig. Dette er et tydelig signal på hva som er viktig fremover.
Våre medlemmer som ble spurt mener en god AFP ordning er avgjørende å opprettholde.
Vi vil kjempe for retten til å gå når man er blitt 62 med verdigheten i behold. Vi skal ikke ha et pensjonssystem som sliter ut folk, som tar fra dem de gode årene de skal ha etter arbeidslivet.
Et langt liv i industrien har sin pris. Det sliter på helsa. Denne gruppen har like mye rett til en verdig og økonomisk trygg alderdom, som professorer, direktører og andre som står i jobben til de 80 fordi det er spennende, og ikke en nødvendighet.

Kampen for AFP- ordningen blir vår kamp fremover
Takk for oppmerksomheten