-HMS-utfordringer i nordområdene må løses gjennom Trepartssamarbeid

05.11.2014 14:07:00

-Oljeaktiviteten i nord medfører et ekstra fokus på HMS, beredskap og miljø. Trepartssamarbeid og arbeidstakermedvirkning er nøkkelen til en sikker virksomhet og norske myndigheter og industrien må sørge for at dette blir vid

For mer informasjon

Bilde mangler
Industri Energi har i lang tid, blant annet gjennom Sikkerhetsforum, stilt krav ovenfor Petroleumstilsynet og Norsk olje og gass (NOG) om at HMS- og beredskapsutfordringene vi står ovenfor i nordområdene må på agendaen-

NOG har tatt tak i dette arbeidet og fikk på plass en partssammensatt programkomite som skulle arbeide med HMS- utfordringene i nordområdene. Arbeidet i programkomiteen resulterte i at det våren 2014 ble arrangert seks arbeidsseminarer med mål om å etablere en felles forståelse mellom næringen, fagforbund og myndigheter og øke kunnskapen om de faktiske HMS-utfordringene i nordområdene. HMS står i denne sammenheng for helse, arbeidsmiljø og sikkerhet. I tillegg til dette har Petroleumstilsynet hatt HMS i nordområdene som en av hovedprioriteringene i 2014.

Seminarene har dekket områdene:
- Klimatiske forhold og kommunikasjon
- Helse og arbeidsmiljø
- Helikopterlogistikk og helikopterberedskap
- Beredskap
- Risikostyring og design
- Maritim logistikk, infrastruktur og iskontroll.

Økt HMS-fokus i nordområdene
Tirsdag 4. november arrangerte Norsk olje og gass en åpen oppsummeringskonferanse og forbundssekretær Henrik Solvorn Fjeldsbø innledet om HMS- utfordringene i nordområdene på vegne av fagforbundene Industri Energi, SAFE, Lederne og DSO.

-Aktiviteten i nord medfører et ekstra fokus på HMS, beredskap og miljø. Dette er ikke bare påkrevd i forhold til sikkerheten til de som skal jobbe der, men også for at aktiviteten i nordområdene skal ha tillit og legitimitet i befolkningen. Et godt HMS -arbeid er grunnsteinen i et godt miljøarbeid og den beste barrieren mot uønskede hendelser og utslipp, sa Fjeldsbø.

Like sikkert som i Nordsjøen
-I forhold til de som jobber og skal jobbe i nord så forutsettes det også at det skal være minst like sikkert å jobbe i nordområdene som i Nordsjøen. Vi mener at norske myndigheter må ta på seg en aktiv pådriver rolle i utviklingen av trygge løsninger for både miljø og mennesker og en aktiv tilsynsrolle for å sikre at et godt og robust sikkerhetsnivå oppnås, sa Fjeldsbø.

Nordområdene har en del særskilte HMS- og beredskapsutfordringer sammenlignet med resten av norsk sokkel. Lange avstander og lite infrastruktur i området gir store utfordringer knyttet til beredskap, logistikk og transport av mannskap.

- Nye løsninger må derfor utvikles i samarbeid mellom partene og det må satses tung på teknologiutvikling, mener han.

Tøffere Klima
Klimaet i nord gir også nye utfordringer knyttet til vern av personell og kompetanse.

-Sikkerhets og beredskapsopplæringen må utvides for å ta inn opplæring som kan bedre evnen til overlevelse i disse spesielle områdene. Det må også utvikles arbeidsklær og utstyr som fullt ut tilfredsstiller de lave temperaturene som må forventes lengst mot nord. Det samme gjelder overlevelsesdrakter, livbåter og annet utstyr for overlevelse i nord. Norske myndigheter må også her være pådrivere for at industrien utvikler trygge løsninger for de som skal arbeide der, sa Fjeldsbø under konferansen.

Trepartsdialog og samarbeid
Fagbevegelsens krav videre er å ta tak i de identifiserte HMS-utfordringene og løse dem gjennom trepartsdialog og samarbeid.

- Det var på høy tid at HMS-utfordringene i nordområdene ble satt skikkelig på agendaen. Fagforbundene er svært positive til det arbeidet som har vært gjort i disse avholdte seminarseriene i regi av Norsk olje og gass. Nå er det viktig at dette arbeidet blir videreført ved at man ser på hvordan man praktisk skal løse utfordringene. Fagbevegelsen krever at det må skje gjennom et tett og godt samarbeid mellom næringen, myndighetene og fagforbundene.

-Partene bør også ha en god dialog og et nært og tillitsfullt samarbeid med andre nasjoner som grenser mot Arktis. Her kan vi lære av hverandres erfaringer og jobbe sammen for å utvikle internasjonale standarder og for å oppnå høy sikkerhet for de som skal arbeide i arktiske strøk, konkluderte Fjeldsbø med.